$(function(){ /* * 皮肤编号 lrkf_blue1 无图版,lrkf_blue2 图片版,更多皮肤敬请期待 懒人qq客服 - http://www.51xuediannao.com/qqkefu/ * 参数配置参考正文中的参数配置说明 */ $("#lrkfwarp").lrkf({ kftop:'40', defshow:true, Event:'hover', qqs:[ {'name':'客服1','qq':'1935094079'}, //注意逗号是英文的逗号 {'name':'客服2','qq':'3190152169'}, {'name':'加客服微信号送彩金CBA','qq':'2453138115'} ], tel:[ {'name':'咨询热线','tel':'0755-2699-3393'} ], more:"about/contact.html" //>>更多方式 }); });